Kamrooz.com
امروز : چهارشنبه26 دی 1397 برابر با 9 جمادي‌الاول 1440 و 16 ژانویه 2019

    

 

 

 

 

 

 

 

Get our toolbar!

کدام صنف ،کدام انجمن ؟ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

عبدالله پرهيزکار - درقانون وعرف اجتماعي به حرفه وپيشه اي که وجه اشتراک تعدادي از افراد حقيقي وحقوقي است و دريک زمينه کاملا مشابه ومشترک، فعاليت اقتصادي واجتماعي دارند "صنف" گفته مي شود. طبق قانون هم همه اعضاي يک صنف بايستي براي ساماندهي اداري ،نظارت همگاني وتعامل با سازمان هاي دولتي وغير دولتي ،تشکلي داشته باشند که اصطلاحا به آن "انجمن صنفي يا اتحاديه صنفي"گفته مي شود.اين مهم رسم مالوف ونهادينه شده در تمام دنيا ودرکشورخودمان است. وظيفه مديريت يک انجمن صنفي، ايجاد سازوکارهايي براي نظارت برانجام صحيح وظايف توسط اعضا ، رسيدگي به انتقادات وشکايات شهروندان از اعضا ،تعامل با سازمان هاي همگن وصنوف ديگر ، تعامل با دستگاه هاي نظارتي ،تعامل با دستگاه هاي متولي امور اصناف ومشارکت در ساير فعاليت هاي اجتماعي ،ديني ،فرهنگي و.... آنچه که از نظرتان گذشت

شمه اي بود از نماي کلي يک صنف وانجمن صنفي که درکشورمان بيش از 2200صنف وانجمن صنفي وجوددارد،ونمايندگان اين صنوف نيز در يک پارلمان صنفي به‌نام "مجمع امورصنفي" گردهم آمده اند ومسائل تمام صنوف درسراسر کشوررا در سطح کلان پيگيري
مي نمايند. درکناراين اصناف که عملا درجامعه خدمات اقتصادي وبازرگاني به شهروندان ارائه مي دهندبرخي از مشاغل هستند که آنها نيز براي فعاليت منسجم خود وداشتن هويت ملي وشغلي بايستي تشکل هايي داشته باشند تا رابطه آنها با نظامات اداري وقانوني کشور نيز مشخص شودکه عبارتنداز:پزشکان ،مهندسان ،دامپزشکان ،روزنامه نگاران و... با تعاريف فوق ،درمي يابيم که اصولا فلسفه وجودي يک "انجمن صنفي" تمشيت امور اعضاي صنف وتعامل سازنده در از بين بردن مشکلات همه جانبه اعضاي آن صنف است ،اصولا اعضاي انجمن هاي صنوف مشکلات ومسائل مبتلا به مشترکي دارند که مديريت انجمن ها بايستي براي رسيدگي ورفع آنها فعاليت هاي همه جانبه اي را انجام دهند وحتي بعضا کاربدانجا مي رسد که مديريت انجمن راه چاره حل مشکلات را تعامل با قوه مقننه مي داند تا با وضع قوانيني مشکلات آن صنف را مرتفع نمايد. روزنامه نگاران نيز از جمله اين اصناف هستند وطبق قانون درسال هاي پاياني دهه 70شمسي، براي رتق وفتق امور معيشتي شان ،رفع مشکلاتي از قبيل مسکن ،خودرو،مشکلات ناشي از سختي کار،نبودقوانين حمايتي ،مشکلات بيمه اي وبازنشستگي و....که همگي صنفي، رفاهي وخدماتي بود ،"انجمن صنفي روزنامه نگاران" با هيئت امنايي تعدادي از مديران مسئول نشريات ورسانه هاي مکتوب پايه گذاري شد ودرنتيجه براساس سازوکارهاي قانوني ،اعضاي هيئت مديره اين "انجمن صنفي"انتخاب شدند. به دليل شرايط سياسي آن دوره وحاکم شدن طيف اصلاحات بر امور دولت وسيستم اداري کشور، اعضاي هيئت مديره اين انجمن نيز از روزنامه نگاران طرفدار وشاغل در روزنامه هاي
زنجيره اي واصلاح طلب انتخاب شدند. با انتخاب اين عده از همان هفته هاي اول ،اعضاي انجمن مشاهده کردندکه مديريت انجمن به دنبال همه اموري هستند، الا مسائل صنفي ورفاهي اعضا وکم کم در روندپيشرفت کارها با عملکرد سياسي مديريت انجمن ،عملا اين انجمن واماکن متعلق به آن تبديل به يک پايگاه حزبي خاص وبراي منافع عده اي خاص گرديد وعملا وعلنا ،انجمن روزنامه نگاران ،به يک اپوزيسيون ومخالف رسمي نظام ودولت تبديل شدند وآنجا پايگاه سخن پراکني واقدامات ضدانقلابي روزنامه نگاراني شد که غرب کعبه آمالشان بود وعملا از امکانات آنجا، عليه ارکان نظام سمپاشي ورفتارهاي خلاف قانون صادر مي شد. رفته رفته، رفتارها واقدامات اين انجمن به گونه اي شد که عده اي از اعضاي متعهد وروزنامه نگارواقعي رسانه ها، با نگاه انتقادي که نسبت به رفتارهاي خلاف قانون مديريت انجمن داشتند،دلسرد وسرخورده شده بودند واز انجمن فاصله گرفتند ،اما رفتارهاي ضدانقلابي هيئت مديره انجمن همچنان عليه ارکان نظام ادامه داشت که درجريان فتنه 1388به اوج خودرسيد،و عده اي از اعضاي موثر وفعال اين انجمن مجبور به فرار از کشور شدندودردامن رسانه هاي غربي همچون VOAوBBCپناه گرفتند. باآنچه که شرحش را دربالا خوانديد ،چرا يک انجمن صنفي که شاه بيت کارهايش بايد تامين مسکن ،خودرو ،ساماندهي قراردادهاي استخدامي روزنامه نگاران ،پيگيري موضوع سخت وزيان آور بودن حرفه روزنامه نگاري ،برگزاري اردوهاي تفريحي وفرهنگي واقداماتي از اين قبيل باشد،تبديل به يک اپوزيسيون سياسي با رفتارهاي ضدانقلابي مي شود،مگر خودروزنامه ها ورسانه ها فعاليت سياسي نمي کردند که آقايان انجمن را به يک پاتوق ضدانقلابي تبديل کردند؟درکجاي اساسنامه وخواست اعضا آمده بودکه آنها از مديريت انجمن درخواست کرده اند تا به نيابت از آنها فعاليت سياسي انجام دهد؟ به‌هرحال مديران فراري انجمن صنفي منحله روزنامه نگاران ،دريک کلام از اعتماداعضا سوءاستفاده کردند ورفتارهايي از خود بروز دادند که دستگاه قضائي براي صيانت از جامعه روزنامه نگاران که عمدتا افرادي مسلمان ،انقلابي و زحمتکش مي باشند،محل انجمن را پلمب کردتابيش از اين پاتوق ضدانقلابي به آشوب طلبي ها ورفتارهاي ضدانقلابي اش ادامه ندهد. اينک که آقاي روحاني با شعار"اعتدال"، منتخب مردم شده اند،بايد بدانند که عقبه فکري انجمن منحله يک جريان ضدانقلابي وابسته به غرب بود وعملکرد چهارساله آنها درغرب ورسانه هاي غربي عليه نظام روشن ومبرهن است وازقضا طبق قانون نيز هيئت مديره جديدي براي انجمن انتخاب شده است که همسو با نظام وانقلاب قصد دارد کاستي ها وکمبودهاي صنفي ومعيشتي روزنامه نگاران را مرتفع نمايد.سازهاي ناکوکي که طي اين چندروز شنيده مي شود يقينا راه به‌جايي نمي برد وگوشي براي شنيدن آهنگ هاي اين سازهاي ناکوک نيز وجود ندارد.

 

 

اضافه‌ كردن نظر